Vrijwilligerspolis

Beknopt overzicht VNG Vrijwilligerspolis

Algemene uitgangspunten

Definitie vrijwilliger:
Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.
Maatschappelijke stagiairs zijn meeverzekerd.Mantelzorgers zijn meeverzekerd op het onderdeel Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering.
Uitgesloten zijn: Vrijwillige brandweer en vrijwillige politie

Leeftijdsgrens: Er is geen sprake van een leeftijdsgrens.

Voor alle verzekeringen (behalve de Ongevallenverzekering) geldt: Deze verzekeringen zijn alleen van kracht voor zover de schade niet is gedekt door een andere verzekering al dan niet van oudere datum (secundaire dekking).


VNG Vrijwilligers BasisPolis:

Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers

o Verzekerd bedrag: 12.500,- bij overlijden en 25.000,- bij blijvende invaliditeit
o Geneeskundige kosten zijn verzekerd tot 1.000,- per gebeurtenis
o Psychische hulpverlening (traumadekking) is verzekerd tot 2.500,- per gebeurtenis
o Acute huishoudelijke hulp (20 uur)
o Persoonlijke Eigendommenverzekering:
Maximaal 5.000,- per gebeurtenis.
Voor de volgende kostbaarheden geldt als maximum per gebeurtenis:
computerapparatuur: 1.500,-
Fiets: 750,-
Beeld & geluidsapparatuur, (zonne)bril/set contactlenzen, sieraden of kunstmatige gebitselementen: 500,-
Horloges: 250,-
* Maximaal verzekerd bedrag voor alle vrijwilligers per gebeurtenis is 1.250.000,-


Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers

o Verzekerd bedrag 2.500.000,- per aanspraak, gelimiteerd tot 5.000.000,- per verzekeringsjaar m.b.t. vrijwilligerswerk. Eigen risico: geen.
o Opzicht: verzekerd bedrag: 5.000,- per aanspraak


VNG Vrijwilligers PlusPolis:

Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
o Verzekerd bedrag per aanspraak m.b.t. vrijwilligers: 2.500.000,- gelimiteerd tot 5.000.000,- per verzekeringsjaar. Eigen risico: geen.


Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
o Verzekerd bedrag: 500.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar voor alle vrijwillige bestuurders en toezichthouders van de organisatie tezamen, waarbij het balanstotaal van de organisatie niet meer bedraagt dan 500.000,-


Verkeersaansprakelijkheid voor Rechtspersonen
o Verzekerd bedrag: 1.000.000,- per aanspraak gelimiteerd tot 1.000.000,- per verzekeringsjaar m.b.t. vrijwilligers. Eigen risico: geen.


Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers
o Verzekerd bedrag Rechtsbijstand bij strafrecht: 40.000,- als maximum voor alle aanspraken m.b.t. vrijwilligerswerk tezamen.
o Verzekerd bedrag Verhaalsrechtsbijstand: geen maximum.

Download hier uw schadeformulier

Download hier het volledige verzekeringsoverzicht (lees ook de meest gestelde vragen)

 


Ga naar SallandDoet

direct aanmelden als vrijwilliger